Sunday, January 23, 2011

LUNCH @ TAMPOPO

某個週末,請鳳芊吃了一餐遲來的生日大餐。這一餐其實並不大,但飽。就在部落格中的人氣拉麵店,Tampopo中吃午餐。

拉麵無論湯頭、拉麵及整體感都比Marutama出色(個人意見)。薄薄嫩嫩的黑豚片,吃得我好滿足。

Tonkatsu ramen


Black pig shabu ramen


地點: Tampopo @ Takashimaya
評價: 7.5/10

No comments: